OptimaLab


Current MembersChen Dun
Lyle Kim
Carlos Quintero
Zhiwei ZhangJohn Chen
Cameron Wolfe
Jasper Liao
Ria StevensDavid Quiroga


AlumniChuck Wang (Now at Microsoft)